ACREDITACIONS

Tots els mitjans informatius que desitgin acreditar-se per al Supercross i Freestyle de Barcelona hauran d’omplir el formulari d’acreditació online que es troba en aquesta secció, sense que falti cap de les dades sol·licitades.
A banda d’això, hauran de tenir en compte els següents requisits.

Requisits per a acreditar-se

Publicacions escrites (revistes i diaris) disponibles en format paper

Cada mitjà podrá acreditar com a màxim a 1 redactor i 1 fotògraf. Els mitjans que vulguin ser acreditats hauran d’enviar per correu electrònic arxius en format pdf de les pàgines senceres que incloguin tots els articles relatius a l’esdeveniment i publicats abans de la celebració d’aquest, juntament amb una carta de petició d’acreditació impresa en paper amb la capçalera i el segell oficials del mitjà i signada pel redactor en cap o el director. Tot aquest material s’ha d’enviar a media@supercrossbarcelona.com.

Publicacions digitals NO disponibles en format paper

Cada mitjà (portal) podrá acreditar com a màxim 1 redactor i 1 fotògraf. Els mitjans que vulguin ser acreditats hauran d’enviar per correu electrònic arxius pdf amb les captures de pantalla amb les notícies o accions promocionals relatives a l’esdeveniment i publicades abans de la seva celebració. També s’hi afegirà document amb l’explicació de la cobertura prevista per després de la seva celebració i un document de Google Analytics que acrediti el nombre de visites diàries que rep el portal. Tot aquest material s’ha de fer arribar a media@supercrossbarcelona.com.

Ràdio

Cada emissora podrá acreditar 1 redactor. Els mitjans que desitgin ser acreditats hauran de donar fe de les xifres d’audiència de l’emissora mitjançant les dades publicades a l’Estudi General de Mitjans (EGM). També hauran de fer arribar un informe amb el detall de la cobertura informativa prevista per abans, durant i després de l’esdeveniment i adjuntar una carta de petició d’acreditació impresa en paper amb la capçalera i el segell oficials del mitjà i signada pel màxim responsable d’Esports o pel director del mitjà. Tot aquest material s’ha de fer arribar a media@supercrossbarcelona.com.

Televisió

El nombre màxim d’acreditacions per mitjà és 1 redactor i 1 operador de càmera. Els mitjans que vulguin ser acreditats hauran de donar fe de l’àmbit de cobertura geográfica i de les xifres promig d’audiència del canal. En relació a l’esdeveniment, hauran de fer arribar un informe amb la presència prevista d’aquest al canal (nom i tipus del programa o programes, durades, dies i hores d’emissió, etc.) abans, durant i després de la seva celebració. També s’hi afegirà una carta de petició d’acreditació impresa en paper amb la capçalera i el segell oficials del mitjà i signada pel màxim responsable d’Esports o pel director del mitjà. Tot aquest material s’haurà de fer arribar a media@supercrossbarcelona.com.

AVÍS IMPORTANT: Per motius de seguretat només es permet l’accés a la pista –i en nombre molt limitat- als operadors de càmera RF i als reporters gràfics particular i específicament acreditats mitjançant armilla reflectant que será lliurada pel responsable del departament de Comunicació de RPM-MKTG el dia de l’esdeveniment. La resta de professionals dels mitjans informatius hauran d’ubicar-se als seients reservats de la zona de premsa, sense excepcions.

Un cop rebuda i estudiada la sol·licitud d’acreditació, el departament de Comunicació de RPM-MKTG farà arribar un correu electrónic al peticionari informant de l’acceptació o denegació.

Formulari de sol·licitud de acreditació